​チームメンバー

​Yukimasa

​Rintaro

Kazu

Shinta

Chiaki

Kyohei

Shigenari

shigenari
Widenメンバー☆Shigenari

Tatsuya

tatsuya
Widenメンバー☆Tatsuya

Akane

akane
Widenメンバー☆Akane

Yuko

​サポートメンバー

​Hiroyuki Ono

Kanako Moritaka

Kumiko Masukawa

Yuya Hasegawa